.. Loading ..

מגרש משחקים נגיש

הנגשת מגרש משחקים:

  1. לאתר משחקים נגיש יש חשיבות עבור ילד עם מוגבלות וההורה עם מוגבלות:

    1. כדי שהילד עם המוגבלות יוכל לחוות משחק, בילוי והנאה דומים לאלה שחווים ילדים ללא מוגבלות, ותוך השתלבות חברתית עם שאר הילדים המשתמשים במתקנים.
    2. לאפשר לאדם עם מוגבלות המלווה ילד באתר משחקים להשתתף בחווית המשחק עם ילדו, לתת עזרה לילד, לשמור עליו במידת הצורך, ולספק לו הרגשת בטחון, בדומה להורה ללא מוגבלות.

על-מנת לשמור על מגוון מתקנים ומגוון יכולות לגילאים שונים עבור כלל הילדים המשתמשים בו, לא התערב המחוקק בתכנון המתקנים עצמם (למעט חריגים בודדים), אולם כן קבע כיצד לאפשר לילד עם מוגבלות להגיע עד אל המתקן ולשחק לפחות בחלק מהמתקנים כדי לאפשר לו חוויה והנאה משמעותיות והשתלבות חברתית.

ההנחיות להנגשת מגרש המשחקים עצמו, חדש או קיים, מופיעות בתקנה 11 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שאינו בניין), תשע”ד-2013 ובתקן ישראלי ת”י 1498 חלקים 1 ו-8 בהם מצוי המפרט הטכני להנגשת מגרש המשחקים.

אלו מגרשי משחקים צריך להנגיש?

מגרש משחקים חדש – שנפתח לציבור לאחר 11 במאי, 2014

לפי התקנות יש להנגיש כל מגרש משחקים חדש. עם זאת, אין חובה להנגיש את אלה:

א. מגרש שגודלו קטן מ – 150 מ”ר.
ב. מגרש משחקים חדש באתר (גן לאומי, שמורת טבע, יער קק”ל) שלגבי אותו אתר ניתן פטור
ג. מתקן משולב, שהשימוש בו מצריך יכולת ניידות ואתגריות גבוהות במיוחד (כגון: מתקן משולב שכולו מורכב מקירות או מרשתות טיפוס וממסילות גלישה).

מגרש משחקים ישן – שנפתח לציבור עד 10 במאי, 2014 – יונגש לא יאוחר מהמועד שנקבע בתקנות (המועד המאוחר ביותר הינו 1.11.2021. המועד תלוי בגורם שאחראי למקום ובגורמים נוספים)

גורם שאינו רשות מקומית ואינו ועד מקומי של יישוב – צריך להנגיש כל מגרש משחקים קיים שהוא אחראי לו, שכן ההנחה היא שאין הרבה גורמים כאלה ובאחריות גורם כזה מעט מאוד מגרשי משחקים.

  1. גורם שהוא רשות מקומית או ועד מקומי ביישוב – צריך להנגיש את מגרשי המשחקים הקיימים שבאחריותם, בהתאם לתכנית הנגשה מאושרת, לפי הסדר הבא:1. כל מגרש משחקים כלל עירוני (לדוגמה, מגרש משחקים המצוי בפארק עירוני בעיר) או כלל יישובי.
    2. כל מגרש משחקים המשרת רובע בעיר.
    3. 50% לפחות ממגרשי המשחקים שאינם רובעיים ואינם כלל עירוניים. מדובר במגרשי משחקים שמשרתים שכונות שלמות או תושבי רחובות מסוימים.

אין בתוכן דלעיל משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי; כמו כן התוכן דלעיל אינו מתיימר להיות מדויק ו /או מקיף ו/או עדכני, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.