.. Loading ..

חוזה בין קבלן שיפוצים ללקוח

חוזה עבודה מול קבלן שיפוצים

התקשרתם בחוזה עם קבלן שיפוצים שלא ביצע את העבודה? נגרם לכם נזק כספי? יש מה לעשות! דיני החוזים מקנים לכם את הזכות לבטל חוזה עבודה קבלן שיפוצים וכן לקבל פיצוי כספי בגין הנזקים שנגרמו לכם.

חוזה עבודה עם קבלן שיפוצים

לאחר שבחרתם את בעל המקצוע עמו אתם רוצים לעבוד, הצעד הבא הוא עריכת חוזה קבלן שיפוץ. על ההסכם לכלול פירוט מלא של העבודות אותן נדרש קבלן השיפוצים לבצע, לוחות זמנים לביצוען, התמורה שתשולם וכן, התייחסות למצב של הפרת חוזה ופיצויים. זאת משום שלא פעם נתקלים לקוחות בבעלי מקצוע אשר מפרים את החוזה עמם. על כן, הסכם המתייחס בפירוט לסוגיה זו, מבהיר מהי הפרה יסודית של החוזה וקובע פיצוי מוסכם במקרה של הפרה, יקל מאוד על הלקוח לקבל סעד במקרה שבו קבלן השיפוצים לא עומד בהתחייבויותיו. למותר לציין, כי על מנת לקבל הגנה משפטית מיטבית, על ההסכם להיות מנוסח על ידי עורך דין מומחה. הידע והניסיון המקצועי מאפשרים לעורך הדין לבנות הסכם מקיף ומפורט, אשר יגדיר באופן ברור את התחייבויות הצדדים זה כלפי זה ויכלול מנגנוני הגנה אפקטיביים למקרה של הפרת חוזה.

דוגמאות להפרת חוזה

ישנם מקרים רבים ומגוונים של הפרת חוזה עבודה מול קבלן שיפוצים. נביא להלן שתי דוגמאות נפוצות בהקשר זה: ליקויי בנייה ואיחור בהשלמת העבודה. לעיתים, קבלן השיפוצים עמו עבדתם מבצע את העבודה שנשכר לעשות אולם ללא התאמה לתוכניות שהצגתם לו ולא אחת, באופן שאף נוגד את הוראות החוק. דוגמא שנייה היא אי עמידה של הקבלן בלוח הזמנים שסוכם, הפרת חוזה נפוצה מאוד, במסגרתה קבלן השיפוצים מתחייב לסיים את השיפוץ במועד מסוים, אך חורג ממנו באופן משמעותי. שני המצבים שתוארו לעיל יכולים לגרום לכם להפסד כספי רב, למשל בשל הצורך לשכור את שירותיו של קבלן שיפוצים אחר, על מנת שיתקן או ישלים את עבודות השיפוץ, תידרשו למקום מגורים חלופי עד להשלמת העבודה וכיו”ב. מה ניתן לעשות בסיטואציה שכזו? ובכן שימו לב כי החוק נותן בידם את הזכות לבטל את החוזה עם אותו קבלן וכן להגיש נגדו תביעה על הנזקים שגרם לכם.

ביטול חוזה מול קבלן שיפוצים

ראשית, על פי סעיף 7 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל”א-1970 עומדת לכם הזכות לבטל חוזה בין קבלן שיפוצים ללקוח. הסעיף מבחין בין הפרה יסודית לבין הפרה שאינה יסודית, כאשר במקרה הראשון הנכם זכאים לביטול מיידי של החוזה ובמקרה השני תוכלו לבטלו רק לאחר מתן התראה לקבלן השיפוצים ואפשרות לתקן את ההפרה. סעיף 6 לחוק קובע מהי הפרה יסודית: ” הפרה שניתן להניח לגביה שאדם סביר לא היה מתקשר באותו חוזה אילו ראה מראש את ההפרה ותוצאותיה, או הפרה שהוסכם עליה בחוזה שתיחשב ליסודית; תניה גורפת בחוזה העושה הפרות להפרות יסודיות ללא הבחנה ביניהן, אין לה תוקף אלא אם הייתה סבירה בעת כריתת החוזה”.

פיצוי כספי

לצד זכותכם לבטל חוזה עם קבלן שיפוצים, תוכלו גם להגיש נגדו תביעה לקבלת פיצוי כספי בשל הנזקים שגרם לכם בשל הפרת ההסכם ביניכם, למשל: הוצאות בגין פנייה לבעל מקצוע נוסף, על מנת שיתקן את עבודתו של קבלן השיפוצים או ישלימה, הפסד כספי בשל ירידת ערך הנכס ככל ומדובר בנזק חמור מאוד, עלויות דיור חלופי ככל והשיפוץ מצריך זאת וכיו”ב. כמו כן, ייתכן ותידרשו לחוות דעת מומחה כגון שמאי מקרקעין לצורך הערכת הנזק, גם את עלות שירותיו תוכלו לכלול בפיצוי שתדרשו מהקבלן. גובה הפיצוי הוא פונקציה של טיבו והיקפו של הנזק שנגרם לכם ואם במסגרת חוזה קבלן שיפוצים, ישנו סעיף של פיצוי מוסכם, אזי סעיף זה יופעל. על מנת לקבל את כל הסעדים להם אתם זכאים, מומלץ לפנות לעורך דין אשר ייצג אתכם מול קבלן השיפוצים וידאג למימוש מלוא זכויותיכם.