.. Loading ..

חובת התייעצות עם מורשה נגישות שירות

חובת אישור וחובת התייעצות עם מורשה נגישות שירות

חשוב לדעת כי במקרים רבים קיימת חובת התייעצות עם מורשה נגישות שירות וכן קבלת אישור מטעמו. באופן כללי מורשה נגישות עוזר לספק השירות המחויב לעמוד בדרישות החוק, להבין איך יצטרך להתאים את תהליכי, אמצעי ומקומות השירות שלו לאנשי עם מוגבלויות. לפניכם סקירה של מספר מצבים המחייבים להתייעץ עם מורשה נגישות שירות ולקבל את אישור המורשה:

התייעצות ואישורים לעסקים

ראשית, כאשר עסק פונה אל הרשות המקומית עבור רישיון עסק לאישור עסקיו, יש חובה לקבל חוות דעת ואישור מטעם מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה ומורשה נגישות השירות. הדבר נכון הן לגבי מי שמבקשים להנפיק רישיון עסק חדש, והן עבור מי שרוצה חידוש רישיון עסק קיים. כמו כן, לעיתים מעסיקים מבקשים את השתתפות המדינה בהוצאות עבור התאמות המבוצעות לצורך העסקה של עובדים עם מוגבלויות. במקרים אלו חובה לקבל אישור על ההתאמה שבוצעה מטעם מורשה נגישות בשירות או מורשה נגישות מתו”ס. אישור זה חייב להיות מצורף אל הבקשה ולהעיד על כך שההתאמה אכן בוצעה, והיא משרתת את העובדים הרלוונטיים ומתאימה לצרכיהם, והינן בטיחותיות.

רשויות ציבוריות וגופים פרטיים המספקים שירותים לציבור

מדובר במספר מקרים בהם ישנה חובת התייעצות עם מורשה נגישות שירות וחובת אישור שלו. כך לדוגמא, החובה קיימת כאשר כותבים תוכנית הדרכת נגישות לעובדים ולפני ביצוע ההדרכות, וזאת במקומות שעובדים בהם יותר מעשרים וחמישה עובדים. כמו כן, אתר האינטרנט ומקורות אחרים ברשת שדרכם ניתן השירות חייבים להיבדק אחת לחמש שנים בהתאם לתקנות נגישות השירות, וישנה חובת בדיקה של מורשה נגישות שירות למי שמבקש פטור מביצוע חלק מדרישות הנגישות לאתרי אינטרנט.