.. Loading ..

הסכם עבודה עם קבלן שלד

לקבלן שלד יש חשיבות עליונה בבניית כל מבנה, יהיה זה בית מגורים או מגדל משרדים. על כן, יש להקפיד מאוד להתקשר בהסכם אך ורק עם קבלן המוסמך לעבודות בנייה, הרשום ככזה בפנקס הקבלנים. כמו כן, יש לפנות לעורך דין אשר ינסח הסכם עבודה מפורט ומקיף. מהם סעיפי המפתח אשר צריכים להופיע בהסכם זה?

הצהרות הצדדים

מזמין העבודה מצהיר כי בידו היתר לבנייה כחוק ועל בסיסו הוא מבצע את הזמנת העבודה מהקבלן. הקבלן מצהיר כי הנו רשום בפנקס הקבלנים כמוסמך לבצע את עבודות נשוא ההסכם. כמו כן, כי הנו בעל הידע, הניסיון והמומחיות הדרושים לביצוע העבודות ויש לו יכולת לבצעה בסטנדרט גבוה ולשביעות רצון הלקוח.

התחייבות הקבלן

זהו לב ליבו של ההסכם בו הקבלן מנויות התחייבויות הקבלן, בראשן התחייבותו לבצע את העבודות בהתאם לתוכניות שהוגשו לו כגון תוכניות האדריכל והמהנדס. כמו גם על פי הנחיות ביצוע שיינתנו לו מדי פעם על ידי מי מהם או על ידי המזמין עצמו. לא ניתן להכביר בחשיבותו של פן משום שאם קבלן השלד סוטה מהתוכניות, הוא עלול לגרום לא רק לנזק כספי אלא גם לאובדן בנפש.

אחריות כלפי העובדים

כל הנוגע להעסקת עובדים ו/או קבלני משנה הנו באחריות בלעדית של הקבלן והוא מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים בעת עבודתם. המזמין יהיה רשאי לדרוש את הפסקת העסקתו של מי מאלו והקבלן יידרש למצוא לו מחליף תוך זמן סביר על מנת שלא תיפגע התקדמות הפרויקט.

לוחות זמנים ותשלום

במסגרת ההסכם יש להגדיר את מועד תחילת העבודה ואת מועד סיומו, כאשר בעת חריגה מלוח הזמנים ישלם הקבלן למזמין פיצוי כספי, בהתאם לתקופת החריגה. כמו כן, יש לקבוע מהי התמורה אשר ישלם המזמין לקבלן עבור ביצוע העבודות, כאשר יש להבהיר כי המחיר עליו הסכימו הצדדים כולל את כל הציוד והחומרים הדרושים לביצוע העבודות, לרבות עלויות העמסה, הובלה ופירוק וכן כי הוא אינו ניתן לשינוי, למשל בעקבות עליית שכר העבודה.

ביטול ההסכם

המזמין חייב לשמור לעצמו את הזכות לבטל הסכם עבודה עם קבלן שלד היכן שזה אינו ממלא את התחייבויותיו על פי ההסכם, כולן או חלקן, או מבצע את העבודה שהוזמנה ממנו שלא בהתאם לתוכניות העבודה. זאת כדי שהמזמין לא ישלם תמורה עבור שירות לא ראוי ועל מנת שיוכל להתקשר עם קבלן חדש אשר יבצע את בניית השלד ופיתוח המבנה.