.. Loading ..

הסכם עבודה עם קבלן שיפוצים

כאשר אנו שוכרים קבלן שיפוצים, בין אם לביתנו הפרטי ובין אם לבניין משרדים גדול, עלינו לערוך הסכם עבודה בכתב, מסודר ומפורט עם הקבלן. הסכם זה יעגן משפטית את התחייבויותיו של הקבלן כלפינו ויגן עלינו במקרה שזה לא יעמוד בהוראות החוזה. להלן הסעיפים המרכזיים שחייבים להופיע במסגרת הסכם עבודה עם קבלן שיפוצים.

הצהרת הקבלן

תחילתו של ההסכם הוא בהצהרת הקבלן, במסגרתה מצהיר הוא כי הנו קבלן שיפוצים מורשה, בעל המיומנות והכישורים לביצוע העבודה שביקש המזמין. זאת לאחר שראה את הנכס בו מדובר והבין במלואן את דרישות הלקוח.

איכות העבודה

בסעיף זה, הקבלן מתחייב לבצע את השיפוץ ברמה הגבוהה ביותר, תוך שימוש בחומרי עבודה טובים ותקניים. כמו כן, ככל ומדובר בפרויקט גדול ונדרש הוא לעובדים נוספים כדי לבצע את השיפוץ, מתחייב הוא להעמיד לצורך הפרויקט כח אדם מקצועי ומנוסה בעל היתר עבודה כדין.

לוחות זמנים

חשוב מאוד להגדיר במסגרת ההסכם את לוח הזמנים לסיום העבודה ואם מדובר בפרויקט רב שלבי, להגדיר מועד סיום לכל שלב בנפרד. כן, יש לקבוע בחוזה סנקציה כספית במקרה של חריגה מלוח הזמנים שנקבע.

התמורה

תמורת ביצוע עבודות, ישלם המזמין לקבלן את התשלום שסוכם עליו, בכפוף להוצאת חשבונית כדין. מומלץ כי התשלום יהיה מדורג כך שהתמורה תחולק לתשלומים, אשר יועברו לקבלן עם סיום כל שלב בעבודה.

בטוחות

הסכם עבודה עם קבלן שיפוצים חייב לכלול סעיף של בטוחות, על מנת שתהיה למזמין ערובה לקיום התחייבויותיו של הקבלן לפי החוזה, כאשר ניתן לדרוש ערבות בנקאית, ערבות אישית או שטר חוב. ככל והקבלן אליו פנינו מסרב לתת בטוחה, הדבר מעיד על העדר גב כלכלי ו/או חוסר מהימנות ולכן לא כדאי להתקשר עמו בהסכם, אלא לפנות לקבלן שיפוצים אחר.

תקופת האחריות

יש להגדיר את תקופת אחריות הקבלן לעבודת השיפוץ ומה היא כוללת. משמעות הדבר היא כי בתקופת האחריות הקבלן מתחייב לתקן על חשבונו כל ליקוי אי התאמה וזאת תוך זמן סביר ממועד דרישת המזמין.

הפרה יסודית של החוזה

יש להגדיר בהסכם מהם סעיפי היסוד, אשר הפרתם מהווה הפרה יסודית של החוזה. פירוש הדבר הוא כי אם הקבלן יפר את אחד מהסעיפים הללו, למזמין תקום זכות ביטול מיידית של ההסכם.